• Paszport umiejętności pracowniczych

    Komisja Europejska zainaugurowała europejski paszport umiejętności w sektorze hotelarsko-gastronomicznym, czyli narzędzie opracowane w celu ułatwienia kontaktów między osobami poszukującymi pracy i pracodawcami w tym sektorze w Europie. Paszport jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. W przyszłości zostanie rozszerzony na inne sektory.

  • Erasmus - zmienia życie i poszerza horyzonty

    Przez 27 lat program Erasmus umożliwił studentom pobyt za granicą, poszerzanie horyzontów i podnoszenie kwalifikacji. Promowane dzięki niemu umiejętności nie tylko przyczyniają się do ukształtowania wśród młodych ludzi poczucia przynależności do europejskiej rodziny, lecz również zwiększają ich szanse na zatrudnienie i poprawiają perspektywy kariery.

  • Galileo - europejski system nawigacji satelitarnej

    System będzie dostarczał informacji w czasie rzeczywistym. Satelity umieszczone na orbicie w ubiegłym tygodniu są czynne i kontrolowane przez Centrum Operacji ESA w Darmstadt, Niemcy. 

Contact Us

Kontakt z nami


tel./fax: +48 74 867 14 50
Godziny otwarcia

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 
8.00-15.00

Godziny otwarcia

 

00 800 67 89 1011

 

Jesteś na stronie:

O nas

O nas
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kłodzko  działa przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej

Naszą misją jest zapewnienie lokalnej obecność wszystkim instytucjom Unii Europejskiej. Współpraca z  partnerami społecznymi czynnie zaangażowanymi w działalność informacyjną. Uzupełniamy i wspieramy prace Przedstawicielstw Komisji Europejskiej i Biur Informacyjnych Parlamentu Europejskiego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej…
Jesteśmy na Facebooku

Priorytety Komisji Europejskiej

Włącz się do debaty    Europa 2020

Europe Direct Kłodzko - Aktualności:

Bezpieczeństwo najważniejsze

UE wspiera prace mające na celu wymianę informacji, zwalczanie finansowania terroryzmu i ochronę Europejczyków w sieci. Chodzi tu o zapobieganie finansowania terroryzmu za pośrednictwem nielegalnego handlu dobrami kultury oraz poprawę interoperacyjności systemów informacyjnych UE. Działania te zostały podkreślone w opublikowanym 9. sprawozdaniu w sprawie postępów w realizacji unii bezpieczeństwa. W sprawozdaniu przygotowanym w oparciu o kompleksową ocenę polityki bezpieczeństwa UE od 2001 r. zwrócono także uwagę na istniejące luki i wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć. Takim wyzwaniem pozostaje niepełne wdrożenie obecnych strategii politycznych, a także zmieniające się zagrożenia, takie jak radykalizacja czy cyberprzestępczość, które mogą wymagać zmiany istniejących instrumentów.
Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: „Środowisko bezpieczeństwa zmienia się bardzo szybko, musimy więc zintensyfikować wysiłki, aby zrealizować wszystkie istotne elementy potrzebne do jak najszybszego stworzenia prawdziwej i skutecznej unii bezpieczeństwa. Rozdrobnienie sprawia, że stajemy się podatni na zagrożenia. Jedność i zaufanie uzyskane poprzez zacieśnienie współpracy i ułatwienie wymiany informacji między państwami członkowskimi jest jedynym sposobem, w jaki UE może wnieść konkretną wartość dodaną i zapewnić bezpieczeństwo swoich obywateli”.
Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King stwierdził: „Zobowiązałem się wobec Parlamentu Europejskiego do przeprowadzenia dogłębnego przeglądu polityki bezpieczeństwa UE po raz pierwszy od 16 lat. Kompleksowa ocena stanowi wypełnienie tego zobowiązania. Można z niej wyciągnąć różne ważne wnioski – dotyczące m.in potrzeby większej elastyczności w reagowaniu na zmieniający się charakter zagrożeń. We wrześniu ocena zostanie omówiona z Parlamentem”.
Stały postęp w kluczowych kwestiach
W ostatnich miesiącach odnotowano stałe postępy, szczególnie w odniesieniu do zaproponowanych w lipcu 2017 r. nowych przepisów dotyczących nielegalnego handlu dobrami kultury oraz porozumienia w sprawie nowego systemu wjazdu/wyjazdu, mającego rejestrować dane dotyczące przepływu obywateli państw trzecich przekraczających zewnętrzne granice UE. Przyspieszono prace nad zwalczaniem radykalizacji w internecie – uzgodniono plan działania obejmujący nowe środki, którego celem jest wykrywanie i usuwanie nielegalnych treści terrorystycznych online. W ramach ponownego skupienia się na ochronie celów miękkich belgijskie i holenderskie siły specjalne symulowały zsynchronizowane ataki terrorystyczne w szkołach publicznych. Ćwiczenie to, któremu wsparcia udzieliła Komisja, wniosło cenny wkład w wiedzę na temat gotowości.
Sprostanie wyzwaniom i wyeliminowanie luk w polityce bezpieczeństwa
Przedstawione sprawozdanie podsumowuje 15 lat unijnej polityki bezpieczeństwa. Chociaż ocena jest pozytywna i potwierdza zasadność głównych instrumentów polityki bezpieczeństwa UE, określono w nim również pewne wyzwania i luki. Chodzi między innymi o konieczność dostosowania istniejących strategii politycznych i narzędzi, tak aby umożliwić reagowanie na zmieniające się zagrożenia stwarzane przez terroryzm. (Mowa była o tym również w konkluzjach Rady Europejskiej z 22–23 czerwca 2017 r. oraz w planie działania G20 w sprawie zwalczania terroryzmu z 7 lipca 2017 r.).
W celu zmierzenia się z wyzwaniami i lukami Komisja będzie nadal podejmować działania poprzez:
•    wspieranie pełnego wdrożenia środków UE: Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu prawodawstwa UE, takiego jak dyrektywa w sprawie unijnego systemu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR), nad którą prace powinny zostać zakończone do 25 maja 2018 r., oraz ramy z Prüm odnoszące się do wymiany danych dotyczących DNA, odcisków palców i danych rejestracyjnych pojazdów;
•    zmniejszenie złożoności instrumentów UE i wzmocnienie interoperacyjności: porozumienie w sprawie systemu wjazdu/wyjazdu jest istotnym krokiem na drodze do osiągnięcia pełnej interoperacyjności systemów informacyjnych UE do 2020 r. Komisja będzie współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą w celu przyspieszenia prac nad powiązanymi wnioskami mającymi na celu wzmocnienie Systemu Informacyjnego Schengen oraz baz danych Eurodac i ECRIS;
•    budowanie potencjału poprzez łączenie zasobów: w oparciu o sukces podejścia sieciowego, które zostało już wdrożone w takich dziedzinach jak handel narkotykami i bezpieczeństwo transportu, Komisja będzie pracować nad dalszym łączeniem wiedzy fachowej w zakresie bezpieczeństwa na szczeblu UE, zwłaszcza w dziedzinach, w których poszczególnym państwom członkowskim brakuje wiedzy fachowej lub zasobów – takich jak bezpieczeństwo cybernetyczne czy materiały chemiczne, biologiczne, radiologiczne lub jądrowe;
•    odpowiedź na zmieniające się zagrożenia: choć ogólne ramy prawne UE udowodniły swoją użyteczność, Komisja nieustannie analizuje potrzebę ich dostosowania, na przykład z udziałem nowo utworzonej grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. radykalizacji. W nadchodzących miesiącach kluczowy będzie przegląd unijnej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, którego celem jest przedstawienie aktualnej i skutecznej odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony cyberprzestępczości. Nowa komisja specjalna Parlamentu Europejskiego ds. terroryzmu będzie stanowić dodatkową okazję do omówienia, w jaki sposób unijne środki zwalczania terroryzmu można dostosowywać do stale zmieniających się zagrożeń.
Kontekst
Bezpieczeństwo to priorytet polityczny obecnej Komisji, podkreślany wielokrotnie od początku jej kadencji – począwszy od wytycznych politycznych przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera z lipca 2014 r. aż po ostatnie orędzie o stanie Unii z 14 września 2016 r. Europejska agenda bezpieczeństwa stanowi punkt odniesienia dla działań Komisji w tej dziedzinie. Określono w niej główne działania mające zapewnić skuteczne reagowanie UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa, obejmujące zwalczanie radykalizacji, zwiększanie bezpieczeństwa cybernetycznego, odcięcie finansowania terroryzmu oraz poprawę wymiany informacji. Od momentu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy w jej realizacji, tym samym przygotowując grunt pod skuteczną i rzeczywistą unię bezpieczeństwa. Postępy te są przedstawiane w regularnie publikowanych sprawozdaniach Komisji. Załączoną do sprawozdania kompleksową ocenę oparto o własne analizy służb Komisji, badania przeprowadzone wraz z organami państw członkowskich i agencjami UE oraz dialog z wieloma zainteresowanymi stronami, w tym z Parlamentem Europejskim, parlamentami krajowymi, społeczeństwem obywatelskim, ośrodkami analitycznymi, środowiskiem akademickim i przedstawicielami przemysłu. Komisja przedstawi kompleksową ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Zachęca też obie instytucje do podjęcia dialogu w celu przeanalizowania ustaleń.
Źródło: Komunikat Przedstawicielstwa KE w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce

Punkty Europe Direct w Polsce.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Żeby uzyskać więcej informacji na temat cookies wykorzystywanych na tej stronie zobacz: politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Żeby uzyskać więcej informacji na temat cookies wykorzystywanych na tej stronie zobacz: politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.